Prohlášení k ochraně soukromí

TJ Sokol Polabiny, z. s. je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a organizační činnost.

V rámci své činnosti TJ vede své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel a zároveň hájí zájmy svých členů, k čemuž patří i ochrana soukromí jednotlivce.

Ochrana osobních údajů

Vzhledem k tomu, že od 25. května 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen Nařízení nebo GDPR), pokládá TJ Sokol Polabiny za důležité sdělit svým členům a ostatním dotčeným osobám přehlednou a srozumitelnou cestou, jak nakládá s osobními údaji, které spravuje.

Zásady zpracování osobních údajů

TJ Sokol Polabiny postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s právními předpisy (evropskými i národními) a osobní údaje zpracovává v nezbytné míře jen k zajištění své činnosti v souladu se základním účelem spolku a rovněž k plnění povinností, které jsou dány zákony.

Souhlas ke zpracování osobních údajů vyžaduje TJ Polabiny jedině v případech, kdy je to nezbytné. Takový souhlas musí být udělen vždy svobodně, jednoznačně a ke konkrétnímu účelu a po informování o tom, jaký je účel udělení souhlasu. K udělení souhlasu nebude nikdo nucen, je poskytován dobrovolně. Neudělení takového souhlasu nikdy není na překážku členství v TJ Sokol Polabiny a současně neudělení souhlasu nikdy nemůže být důvodem ke omezení členských práv.

V případech, kdy TJ Sokol Polabiny zpracovává osobní údaje na základě udělení souhlasu, je možné tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nikdy nemá za následek ukončení členství či omezování členských práv.

Identifikační údaje správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je TJ Sokol Polabiny, z. s., se sídlem Nová 282, Pardubice, 530 09 Pardubice, https://www.tjpolabiny.cz/

TJ Sokol Polabiny, z. s. nemá ustanoveného pověřence pro ochranu osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů

TJ Sokol Polabiny zpracovává osobní údaje za účelem:

 • vedení seznamu členů spolku v souladu s § 236 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník;
 • vedení údajů pro Rejstřík ve smyslu § 3a zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu;
 • organizování a zajišťování sportovních i jiných obdobných aktivit v souladu se stanovami spolku pro členy spolku i širokou veřejnost včetně dětí a mládeže;
 • evidence sportovních výsledků a dalších informací směřujících k podpoře zlepšování sportovní výkonnosti členů jednotlivých oddílů;
 • propagace činnosti TJ Sokol Polabiny;
 • podávání žádostí o dotace na základě zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu
 • uskutečňování vedlejší hospodářské činnosti;
 • zajištění podpůrných (administrativních) činností k výše uvedeným důvodům.

Právním základem pro zpracování osobních údajů jsou:

 • plnění povinností vyplývajících ze zákona;
 • plnění smlouvy;
 • zajištění oprávněných zájmů správce;
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů;
 • udělený souhlas.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • základní identifikační údaje — jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, registrační identifikátory v jednotlivých sportovních svazech;
 • kontaktní údaje — telefonní čísla, e-mailové adresy, adresa místa pobytu, adresa bydliště, kontaktní adresa;
 • popisné údaje — věk, pohlaví, státní občanství, fotografie, velikost oblečení a obuvi;
 • údaje vztahující se k pracovnímu poměru;
 • ekonomické údaje — čísla bankovních účtů, informace o zaplacených členských a oddílových poplatcích;
 • údaje o registraci ve sportovních svazech a oddílech —  název svazu, registrační číslo, příslušnost k oddílu, příslušnost k oblasti; informace o zařazení do reprezentačního či jiného výběru, informace o hostování;
 • údaje vztahující se ke sportovní činnosti — druh sportu, sportovní výsledky, hlavní a vedlejší disciplíny, tréninkové a turnajové plány, datum kdy sportovec začal a ukončil vykonávat sportovní činnost;
 • údaje o sportovních výsledcích — účast a umístění na závodech, turnajích či jiných akcích obdobného charakteru, umístění ve sportovních žebříčcích, získané body, výsledky jednotlivých zápasů, utkání či závodů;
 • údaje vztahující se k činnosti sportovních a jiných funkcionářů —  trenérské třídy, třídy rozhodčích, platnost registrace, datum kdy trenér začal a ukončil vykonávat sportovní činnost, data školení, pozice funkcionáře.

Zdroje osobních údajů

TJ Sokol Polabiny získává osobní údaje přímo od subjektů údajů.

Příjemci osobních údajů

TJ Sokol Polabiny předává osobní údaje jiným osobám v těchto případech:

 • poskytování základních identifikačních údajů do Rejstříku na základě zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu (dále jen Rejstřík sportu);
 • poskytování základních identifikačních údajů o členech do Informačního systému České unie sportu, příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, Servisního centra České unie sportu a výkonnému výboru České unie sportu;
 • poskytování základních identifikačních údajů a údajů o sportovních výsledcích sportovců příslušným sportovním svazům;
 • podávání žádostí o dotace na základě zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, případně jiných právních předpisů;
 • poskytování údajů příslušným orgánům státní správy a samosprávy.

Doba zpracování osobních údajů

TJ Sokol Polabiny zpracovává osobní údaje po dobu trvání právního vztahu k ní (zejména členství či pracovněprávní vztah) a po nezbytnou dobu po jeho skončení pro splnění evidenčních, statistických, kontrolních či archivačních účelů.

Údaje poskytované do Rejstříku sportu jsou v rejstříku zpracovávány nejdéle po dobu 10 let od okamžiku, kdy sportovec nebo trenér přestal vykonávat činnost.

Údaje o sportovních výsledcích (účast na soutěžích, turnajích a jiných akcích obdobného charakteru včetně výsledků) budou zpracovávány bez konkrétního časového omezení.

Práva při zpracování osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany TJ Sokol Polabiny můžete uplatňovat tato práva:

 • právo na přístup k osobním údajům dle článku 15 Nařízení — máte právo získat od TJ Sokol Polabiny potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, pak informace o účelu zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích osobních údajů, o předávání údajů do třetích zemí, o době uchovávání osobních údajů, o zdroji osobních údajů a informace o tom, zda dochází k automatizovanému zpracování či profilování;
 • právo na opravu dle článku 16 Nařízení — právo na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných údajů;
 • právo na výmaz (právo být zapomenut) dle článku 17 Nařízení — týká se povinnosti správce vymazat zpracovávané osobní údaje; toto právo však není možné uplatnit vždy a absolutně, protože existují případy, kdy TJ Sokol Polabiny musí k řádnému plnění svých činností osobní údaje zpracovávat (zejména splnění zákonné povinnosti);
 • právo na omezení zpracování dle článku 18 Nařízení;
 • právo na přenositelnost osobních údajů dle článku 20 Nařízení — TJ Sokol Polabiny neprovádí automatizované zpracování osobních údajů; 
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 Nařízení — tuto námitku můžete vznést v případě, že máte pocit, že TJ Sokol Polabiny zpracovává vaše osobní údaje neoprávněně;
 • právo vznést námitku proti automatizovanému individuální rozhodování dle článku 22 nařízení — TJ Sokol Polabiny neprovádí automatizované individuální rozhodování;
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů dle článku 77 Nařízení — můžete se kdykoli se stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, https://www.uoou.cz/

Uplatnění práv je bezplatné. TJ Sokol Polabiny však může vyžadovat poplatek za vyřízení žádosti v případech, kdy je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, protože se tatáž žádost opakuje.

Pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů

TJ Sokol Polabiny pořizuje v rámci své činnosti fotografie, obrazové a zvukové záznamy. V této souvislosti si spolek uvědomuje, že má každý člověk právo na ochranu svého soukromí.

Při pořizování audiovizuální dokumentace TJ Sokol Polabiny postupuje v souladu s §§ 84 – 90 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a dále dle Stanoviska č. 12/2012 Úřadu na ochranu osobních údajů.

Pořizování reportážních záznamů

TJ Sokol Polabiny pořizuje pro reportážní účely fotografie, obrazové a zvukové záznamy ze sportovních, společenských a jiných obdobných akcí, které v souladu se svými stanovami organizuje nebo kterých se účastní jeho členové.

Pod reportážními účely TJ Sokol Polabiny rozumí informování veřejnosti o své činnosti široké veřejnosti – tedy rozšiřování pořízených fotografií, obrazových a zvukových záznamů, zejména na svých webových stránkách, sociálních sítích, případně prostřednictvím standardních zpravodajských médií, jako jsou noviny, časopisy, televize či rozhlas, to vše v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (tzv. zpravodajská licence).

Při pořizování těchto fotografií a záznamů nejsou vytvářeny žádné evidence o fyzických osobách ani nejsou k zobrazeným či zaznamenaným osobám kromě běžné identifikace jménem a příjmením systematicky přiřazovány další osobní údaje. V tomto duchu se nejedná o zpracování osobních údajů ve smyslu článku 4, odst. 2 GDPR.

Pořízené audiovizuální záznamy budou využívány přiměřeným způsobem, v souladu s pravidly slušnosti a obvyklého chování v občanské společnosti.

Použití audiovizuálních záznamů pro propagační účely

Pořízené fotografie, obrazové a zvukové záznamy bude TJ Sokol Polabiny využívat pro propagační účely pouze se svolením dotčených osob.

Pod propagačními účely se rozumí zejména aktivity za účelem cíleného zvyšování zájmu veřejnosti o sportovní a jiné obdobné aktivity TJ Sokol Polabiny. Například pozvánky na sportovní akce, nábor nových členů, propagační letáky a podobně.

Udělený souhlas může dotčená osoba v souladu s § 87 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, kdykoli odvolat.